طرح پایلوت شهرک گلخانه ویژه استان یزد

طرح پایلوت شهرک گلخانه ویژه استان یزد

طرح پایلوت شهرک گلخانه ویژه استان یزد

طرح پایلوت شهرک گلخانه ویژه استان یزد

فایل pdf

تعداد صفحه 16

زبان : فارسی

با هدف کاهش مصرف سوخت